Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT

UW PRIVACY

Customs Solutions Venlo B.V.. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Customs Solutions Venlo B.V. persoonsgegevens verwerkt van stakeholders w.o. relaties en bezoekers van onze website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Customs Solutions Venlo B.V. zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat Customs Solutions Venlo B.V.:

 • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermeldt met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • uw persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van onze primaire bedrijfsprocessen en u toestemming vraagt in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw rechten respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Customs Solutions Venlo B.V., Ankerkade 20, 5928 PL Venlo.

WELKE GEGEVENS WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen de volgende gegevens van u als bezoeker van deze website:

 • Uw IP-adres
 • Welke pagina’s u bezoekt en de tijdsduur hiervan
 • Van welke browser(versie) u gebruikt maakt 
 • Via welk apparaat u de website bezoekt (bijvoorbeeld mobiel of desktop)

WAARVOOR VERWERKT CUSTOMS SOLUTIONS VENLO B.V. UW PERSOONSGEGEVENS

Er zijn verschillende doeleinden Customs Solutions Venlo B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van onze dienstverlening verzamelt en verwerkt Customs Solutions Venlo B.V. hiertoe contactgegevens, w.o. namen, functies, adresgegevens, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijk vaste en mobiele telefoonnummers en zakelijke emailadressen:

 • Wanneer u producten en/of diensten van Customs Solutions Venlo B.V. afneemt. Dit kan via onze logistieke of salesafdelingen, website en/of bij persoonlijk contact middels een vertegenwoordiger van onze bedrijven;
 • Wanneer u contact heeft met Customs Solutions Venlo B.V.. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, een van onze webformulieren invult, gebruik maakt van de chatfunctie en/of berichtenservices, meedoet aan enquêtes, onderzoeken, inschrijft voor informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze websites, inlogt op uw en onze accounts, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Customs Solutions Venlo B.V. rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites of zakelijke logistieke -en /of salesplatformen.

INFORMATIEVOORZIENING

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Customs Solutions Venlo B.V. indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar Customs Solutions Venlo B.V., onder vermelding van AVG, info@csv-logistics.com.

 

PUBLICATIE

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies en hebben een verwerkersovereenkomst met Google. Het laatste octet van het IP-adres hebben is gemaskeerd. Gegevens worden niet gedeeld en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

BEVEILIGING

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Customs Solutions Venlo B.V. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Customs Solutions Venlo B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Customs Solutions Venlo B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Customs Solutions Venlo B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of een mailing.

VRAGEN, INZAGE OF VERZOEK TOT WIJZIGING VAN UW GEGEVENS

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Customs Solutions Venlo B.V., Ankerkade 20, 5928 PL, Venlo of e-mail: info@csv-logistics.com.